Linuxhotel Wiki

Wie ging das nochmal?

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


lpi2:samba-ldap-bdc

BDC mit LDAP Backend

Vorraussetzung: samba-ldap und ein weiterer Server samba-ldap-pdc

Dieses Beispiel beschreibt eine minimale Konfiguration.

/etc/samba/smb.conf :

[global]
 workgroup = kurs
 interfaces = eth0

 #Samba als "BDC":
 os level = 34
 domain logons = yes
 domain master = no
 logon home =
 logon path =

 #LDAP Anbindung:
 passdb backend = ldapsam:ldap://ldap1.villa.local
 ldap suffix = dc=villa,dc=local
 ldap admin dn = "cn=admin,dc=villa,dc=local"
 ldap user suffix = ou=people
 ldap group suffix = ou=groups
 ldap machine suffix = ou=computers
 ldap ssl = off

[daten]
 path = /tmp
 writable = yes
net rpc getsid
smbpasswd -W
lpi2/samba-ldap-bdc.txt · Zuletzt geändert: 2007/05/07 20:15 (Externe Bearbeitung)